Kommuniké från årsstämma i EPTI AB den 27 juni 2022
Kategorier:

Årsstämma i EPTI AB (“Bolaget”) ägde rum idag den 27 juni 2022 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 100 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna, samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Det beslutades om omval av Arli Mujkic, Susanne Rönnqvist Ahmadi, Hans Isoz, William Moulod och Sebastian Nyaiesh samt om nyval av Stefan Fleissner till ordinarie ledamöter. Hans Isoz valdes till styrelsens ordförande. Tord Lendau avböjde omval.

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden Aktiebolag omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Mattias Kjellman som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arli Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: adam@epti.com
Telefon: +46 73 026 68 26 

Om EPTI
EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Core. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i åtta länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?