EPTI AB (publ) publicerar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen bifogas i pressmeddelandet och finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.epti.com Rättelse av bokslutskommuniké 2022Bolaget har upptäckt avvikelser i...