Hållbarhetspolicy

EPTI – hållbarhet

Policy. EPTI är i grund och botten ett IT-konsultföretag som har utvecklats snabbt för att skapa egna produkter och tjänster och för att investera i andra företag och joint ventures. De områden som företagen är verksamma inom har alltid en koppling till IT, men det kan handla om allt från musikappar och e-handelsplattformar till kommunikationsteknologi och företagsförbättring. Företaget är verksamt i Stockholm, Tyskland, Kroatien, Bosnien, Malta, Serbien och Polen.

Vår övergripande hållning är att vi vill bidra till samhället, miljön och göra detta på ett etiskt sätt genom digitala tjänster och anslutna produkter.

Genom vår geografiska spridning arbetar vi självklart för mångfald vad gäller religion, etnicitet, genus och sociala aspekter.

EPTI strävar efter att arbeta i enlighet med ISO 26000 baserat på vad som är relevant för vår verksamhet. Policyn gäller för alla företag inom EPTI Group AB. Vi har också bekantat oss med Agenda 2030 för att få en djupare förståelse för hur vi genom vår verksamhet bäst kan bidra till hållbar utveckling fram till år 2030.

Ansar

Vi börjar bli en tillräckligt stor spelare på vår marknad för att kunna göra avtryck. Vi förstår alltså att vi har ett ansvar för att arbeta för hållbar utveckling baserat på vad som är relevant för vår verksamhet. Vi använder oss av ISO 26000 för att lära oss mer och ta det ansvar som omvärlden och berörda parter förväntar sig. Vi bjuder in anställda, kunder, partners och leverantörer att komma med synpunkter och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete för att skapa värde för samhället och berörda parter i allmänhet.

Transparens

Vår hållbarhetspolicy och andra relevanta dokument är tillgängliga för alla via vår webbplats som en del av vårt arbete med transparens och för att främja att de berörda parterna har tillräcklig insyn i verksamheten för att kunna vara delaktiga och påverka verksamheten i en positiv riktning. Vi strävar efter att vara öppna med förbättringsåtgärderna vi vidtar och var utmaningarna finns. Samtidigt vill vi uppmuntra våra kunder och andra berörda parter att bli involverade i arbetet för hållbar utveckling.

Etiskt uppförande

Vi baserar vårt uppförande på värden som rättvisa, integritet och sanningsenlighet. Vi strävar efter att agera med omsorg gentemot människor, djur och miljön i enlighet med syftet med denna policy.

Respekt gentemot berörda parter

Vi har identifierat de viktigaste berörda parterna så som anställda, kunder, partners, leverantörer, samhället, myndigheter och investerare. Gentemot dessa strävar vi alltid efter att agera etiskt i linje med övrig information i denna policy och skydda känslig information. Vi arbetar konstant med ansvarsfrågor gällande datasäkerhet och personuppgifter i enlighet med GDPR. Vi säkerställer att alla projekt för kunden och de företag vi äger arbetar i linje med GDPR och har vidtagit åtgärder med separata databaser, kryptering av databaser, DDOS-skydd och så vidare.

Respekt för lagen och efterlevnad av internationella uppförandestandarder

Vi respekterar rättsstatens principer, tar ansvar för våra handlingar och följer internationella uppförandestandarder.

Med tanke på vår multinationella profil agerar vi på grundval av varje lands egna lagar och ser till att alla skatter hanteras korrekt vid överföringar över nationsgränser. Allt säkerställs av revisorer och redovisningskonsulter i Sverige.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi respekterar mänskliga rättigheter, som också utgör grunden för ISO 26000.

Vi har särskilt ansträngt oss i jämställdhetsfrågan och har arbetat för att rekrytera kvinnor, vilket har resulterat i branschledande jämställdhet med 50 % kvinnor i ledande positioner (förutom grundarna). ) och totalt 35 % i hela företaget. Vi lyfter fram möjligheten till föräldraledighet för båda föräldrarna och går längre än vad lagen kräver i vissa av de länder där vi är verksamma. Vi har absolut religions- och åsiktsfrihet och vi behandlar alla människor med respekt.

Vi accepterar inte tvångsarbete eller barnarbete.

Frågor gällande socialt ansvar:

Vi har valt ut de viktigaste frågorna för vår verksamhet nedan:

Organisatorisk

styrning. Vi har rekryterat professionella styrelseledamöter med erfarenhet från börsnoterade och internationella företag. Dessa ledamöter har bland annat har ansvarat för finansiella kommittéer.

Arbetsvillkor

Vi arbetar för att ha de bästa arbetsvillkoren i branschen. Vi genomför också medarbetarundersökningar enligt NPS, som 2020 gav ett resultat på 76, vilket anses vara ”utmärkt” enligt standarden.

Vi har en uttalad policy om att stänga av aviseringar och att inte arbeta på helger eller kvällar om det inte är uttryckligen nödvändigt. I händelse av att det är nödvändigt ger bonusar till de berörda medarbetarna.

Vi har även ”Cozy Fridays” där alla kan umgås under arbetstimmar utan löneavdrag. Vi bjuder på dryck och snacks (alkoholfria dryckesalternativ för de som är troende eller inte vill ha alkohol).

Vi har även en aktivitet varje sommar där alla bjuds in under en arbetsvecka till ett hus nära strand/bad utan arbete och där EPTI står för kostnaden exklusive resan dit.

Vi genomför kontinuerlig utbildning och håller i samtal för personlig utveckling för att främja alla medarbetarnas möjlighet att utvecklas.

Miljö

Vi arbetar i hög utsträckning digitalt mellan de olika länderna via olika program och försöker alltid att välja de bästa transportalternativen ur miljösynpunkt vad gäller alla resor.

Dessutom arbetar vi för att återvinna i så hög utsträckning som möjligt, men med tanke på vår verksamhets digitala profil är behovet för utskrifter lågt. Alla avtal signeras med digital signatur i den mån det är möjligt.

Att arbeta hemifrån är också möjligt till stor del, vilket också bidrar till att minska miljöpåverkan.

Ansvarsfull verksamhetspraxis

Vi tar avstånd från alla typer av korruption och mutor, vilket är extra viktigt för oss med tanke på de länder där vi är verksamma. I flera av dessa länder förekommer detta fortfarande mer än på vissa andra marknader.

Vi utövar vår verksamhet i enlighet med de konkurrenslagar som finns på varje marknad.

Professionalism och transparens är nyckelord i våra handlingar gentemot alla berörda parter.

Denna policy gäller alla företag inom gruppen och policyn revideras årligen.

Stockholm 2020-12-22

Arli Mujkic, vd

 

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?