Kallelse till årsstämma i Invajo Technologies AB (publ)
Kategorier:

Aktieägarna i Invajo Technologies AB (publ), org.nr 556737-5489 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 11 juni 2020, och
 • Anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020. Anmälan ska ske via e-post till [email protected] eller via post till Invajo Technologies AB (publ), “Årsstämman 2020”, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, person/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämma. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i årsstämma. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast torsdagen den 11 juni 2020. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämma insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://sv-se.invajo.com/.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för årsstämma. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Invajo Technologies AB:s aktiekapital till 977 089,25 kronor, fördelat på 3 908 357 aktier. Varje aktie representerar en röst. Ytterligare 2 664 444 aktier, som föranleder en ökning av aktiekapitalet till 1 643 200,25, beräknas vara registrerade innan avstämningsdagen.

Information med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 kommer Bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämma. Målsättningen är att minska risken för smittspridning genom att hålla en kort och effektiv årsstämma med begränsad interaktion, genom bland annat följande åtgärder:

 • Ingen förtäring eller dryck och inga giveaways kommer att erbjudas.
 • Antalet närvarande icke aktieägare kommer att begränsas.
 • Årsstämman kommer att begränsas i tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.
 • Aktieägare uppmanas rösta via ombud.

Bolaget följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Ändring av villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och 2020/2023 serie 2
 13. Årsstämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Johan Engström (Eversheds Suntherland) väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 47 300 kronor till vardera av styrelseledamöterna. Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 236 500 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolaget revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Förslag till val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Erik Wikström, Fredrik Berglund, Mikael Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz. Vidare föreslås Erik Wikström omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton blir omvalt, Mattias Kjellman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkten 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Förslag till beslut om ändring av villkor för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och 2020/2023 serie 2 (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra villkoren för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1 och serie 2 på så sätt att teckningskursen för nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna justeras enligt nedan.

Extra bolagsstämman den 27 februari 2020 beslutade om inrättande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för Bolagets ledning samt övriga anställda och konsulter genom utgivande av 380 000 teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1. Teckningsoptionerna tecknades vederlagsfritt av Bolaget för efterföljande överlåtelse till deltagarna till en marknadsmässig teckningskurs beräknad i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 23 SEK per aktie under perioden från och med den dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 30 juni 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.

På förslag från aktieägaren Love Carlsson beslutade extra bolagsstämman den 27 februari 2020 även om inrättande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för Bolagets styrelse genom utgivande av 200 000 teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 2. Villkoren för teckningsoptionerna överensstämmer i övrigt med villkoren för teckningsoptioner enligt incitamentsprogram 2020/2023 serie 1.

Syftet med respektive incitamentsprogram är bland annat att behålla, samt att öka motivationen hos, nuvarande och tillkommande medlemmar av styrelsen, bolagsledningen och andra nyckelpersoner i Bolaget. Med anledning av den rådande marknadssituationen och den allmänna kursnedgången på marknaden under våren bedöms den tidigare teckningskursen för nyteckning av aktier om 23 SEK inte längre i tillfredställande utsträckning uppfylla syftet med respektive incitamentsprogram.

Punkt § 3 (Rätt att teckna nya Aktier) i teckningsoptionsvillkoren för incitamentsprogram 2020/2023 serie 1, Föreslås få följande lydelse:

”Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 30 juni 2023, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen ska uppgå till 18 kronor. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning.”

Punkt § 3 (Rätt att teckna nya Aktier) i teckningsoptionsvillkoren för incitamentsprogram 2020/2023 serie 2, Föreslås få följande lydelse:

”Innehavaren ska ha rätt att under perioden från och med den dagen efter offentliggörandet av Bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2023 till och med den 30 juni 2023, eller till och med den tidigare eller senare dag som kan följa av § 8 nedan, för varje Optionsrätt teckna en ny Aktie. Teckningskursen ska uppgå till 18 kronor. Omräkning av Teckningskurs liksom av det antal nya Aktier som varje Optionsrätt berättigar till Teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Bolaget ska vara skyldigt att om Innehavare så påkallar under ovan angiven tid, emittera det antal Aktier som avses med anmälan om Teckning.”

Teckningskursen för nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna inom ramen för respektive incitamentsprogram justeras därmed från 23 SEK per aktie till 18 SEK per aktie.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolaget kontor och publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer att läggas fram på årsstämman.

____________________

Stockholm i maj 2020
INVAJO TECHNOLOGIES AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?