Invajo Technologies AB:s unitemission övertecknad
Kategorier:

Tisdagen den 28 april 2020 avslutades teckningsperioden i Invajo Technologies AB:s (”Invajo” eller ”Bolaget”) unitemission (”Erbjudandet”) inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Erbjudandet om cirka 22 MSEK tecknades till cirka 25 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 113 procent. Styrelsen i Invajo har därför beslutat att nyttja överteckningsoptionen om 220 000 units. Genom Erbjudandet tillförs Invajo cirka 500 nya aktieägare.

Teckning

Erbjudandet tecknades till cirka 113 procent, vilket innebär att 2 444 444 aktier och teckningsoptioner emitteras i Erbjudandet samt ytterligare 220 000 aktier och teckningsoptioner genom överteckningsoptionen. Teckningskursen var 9 SEK per unit, motsvarande 9 SEK per aktie, då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Invajo tillförs därmed cirka 24 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units, tecknade inom ramen för Erbjudandet och överteckningsoptionen, sker i enlighet med de principer som anges i memorandumet Bolaget offentliggjorde den 9 april 2020. Besked om tilldelning av units lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade units ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut imorgon, den 30 april 2020.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av aktier och teckningsoptioner emitterade i emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 3 908 357 till 6 572 801 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 2 664 444. Aktiekapitalet i Bolaget kommer öka från 977 089,25 SEK till 1 643 200,25 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 332 222 aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 333 055,50 SEK.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 30 april 2020
  • Likviddag är den 6 maj 2020
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 maj 2020

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Adviser

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med emissionen och har även utsetts till Invajos Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, VD, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser. Memorandumet har granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?