Invajo Technologies AB (publ) slutför kvittningsemission enligt tidigare ingångna avtal med bolagen EPTI och G-W
Kategorier:

Invajo Technologies AB (publ) (”Invajo” eller ”Bolaget”) har tidigare i år ingått ett konsultavtal med EPTI VB AB (”EPTI”) och ett utvecklingsavtal med G-W1 AB (”G-W”). Avtalen ger Invajo rätt att erlägga del av betalningen genom kvittning mot aktier i Bolaget. Styrelsen har idag, i enlighet med villkoren i respektive avtal och med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av totalt 240 532 aktier, av vilka EPTI har tecknat 220 065 aktier och G-W 20 467 aktier (”Kvittningsemissionen”).

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts till 6,84 SEK per aktie, vilket utgör den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under 30 dagar före den 1 oktober 2020. Den totala emissionslikviden uppgår till 1 645 238,88 SEK.

Skälet till avvikelsen för aktieägarnas företrädesrätt är på ett kostnadseffektivt sätt stärka Bolagets balansräkning genom att, i enlighet med avtal mellan Bolaget och respektive tecknare, genomföra en betalning i form av aktier till tecknarna som ersättning för utförda tjänster.

Efter registrering av aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets totala antal aktier att öka med 240 532 aktier från 6 572 801 aktier till 6 813 333 aktier och Bolagets aktiekapital kommer att öka med 60 133 SEK från 1 643 200,25 SEK till 1 703 333,25 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare är cirka 3,5 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?