Invajo Technologies AB har erhållit villkorat godkännande avseende fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning om EPTI AB
Kategorier:

Invajo Technologies AB (”Invajo” eller ”Bolaget”) har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm avseende fortsatt notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör idag den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av det överlåtelseavtal som ingicks den 19 november 2021 AB enligt vilket Invajo ska förvärva aktierna i EPTI AB (”EPTI”) genom apportemission (”Transaktionen”).

Den planerade Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och som ett resultat av Transaktionen genomgår Invajo ett namnbyte till EPTI AB och driver EPTI AB:s verksamhet vidare medan Invajos nuvarande verksamhet överförs till ett helägt dotterbolag i den nya koncernen. Transaktionen avses att godkännas på den extra bolagsstämma som äger rum den 17 december 2021. Med anledning av Transaktionen har Bolaget genomgått en förnyad noteringsgranskning och Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är villkorat av att Bolaget genomför en riktad emission i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes 15 december 2021 och därmed säkerställer att tillräcklig likvid inkommer för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov kommande tolv månader.

I samband med det villkorade godkännandet offentliggör Bolaget en bolagsbeskrivning om EPTI som per dagen för detta pressmeddelande finns tillgänglig på Invajos hemsida, www.invajo.com och EPTIs hemsida, www.epti.com.

”Det är med glädje jag kan konstatera att vi är mycket nära att uppfylla vår målsättning om att notera EPTI, samtidigt som vi i ett sådant scenario också i större utsträckning blir en del av och kan bidra till Invajos fortsatta tillväxt som helägare. En notering ger EPTI förutsättningar för att vidare utveckla vår förmåga att tillsammans med duktiga entreprenörer och grundare bygga framgångsrika bolag med fokus på morgondagens tekniska innovationer. Det är med stor entusiasm jag ser på framtiden för EPTI och det ska bli mycket roligt att erbjuda fler aktieägare möjligheten att ta del av resan”, säger Arli Mujkic, VD för EPTI AB.

”Jag är glad och tillfreds med att det villkorade godkännandet är på plats. Den nya koncernen har enligt min bedömning en ypperlig möjlighet att visa både tillväxt och lönsamhet i noterad miljö i syfte att skapa långsiktigt aktieägarvärde”, säger Love Carlsson, tf. VD för Invajo Technologies AB.

Rådgivare
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Love Carlsson, tf. CEO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 70 98 10 315

Om Invajo
Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?