Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet för Invajo Technologies AB (publ)
Kategorier:

Tredje kvartalet 2020
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 12,3% till 1 541 tkr (1 372)
  • EBITDA uppgick till -1 339 tkr (-316)
  • Periodens resultat uppgick till -1 622 tkr (-626)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,25 kr (-0,26)

Första 9 månaderna 2020
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 15,7% till 4 538 tkr (3 922)
  • Justerat EBITDA uppgick till -4 533 tkr (-1 810)
  • Första 9 månaderna belastades av jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) hänförliga till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
  • Periodens resultat uppgick till -7 958 tkr (-3 623)
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,52 kr (-1,57)

VD:s kommentar:
Bolagets tredje kvartal visar på fortsatt tillväxt. De två senaste kvartalen når en gemensam tillväxt om ca 28%. Jag måste såklart återigen lyfta fram att vi levererar detta mitt under rådande pandemi.

Kvartalets sommarmånader juli och augusti är generellt sett månader med låg aktivitet både i plattformen och i orderingången. Inget undantag den här perioden. Vad som verkligen ska lyftas fram är att september, som enskild månad, varit den enskilt bästa månaden på ca två år avseende orderingången.

Bolagets övergripande fokus under perioden har varit ett intensifierat arbete kring området ”strategisk tillväxt”, där M&A är en bärande del. Ett arbete som bland annat resulterade i att bolaget, efter kvartalets utgång, kunde presentera bolagets två första förvärv. De båda Lundabaserade bolagen Memlin och Appinconf.

Den ”screening” av bolag som genomförs är såklart central i bolagets möjligheter att hitta intressanta, prisvärda och på andra sätt strategiskt viktiga förvärv. Det är dock även en process som givit oss mycket feedback gällande den analysen vi har om marknaden, vart den är på väg och vilka förutsättningar som kommer behövas för en ökad tillväxt – där bolagets bild delas, mer eller mindre, till fullo av alla de olika företag och entreprenörer vi är i kontakt med. Oavsett var de finns geografiskt.

Tidigare så har vi kommunicerat ett pågående arbete med omställning mot mer automation av inkommande leads och mindre del uppsökande försäljning. Det är ett arbete som vi under perioden jobbat intensivt med på olika plan, och kommer fortsätta framöver.

Som en utveckling av det tidigare ingångna samarbetet med tillväxtbyrån G-W beslutades om en viss utvidgning av uppdraget kring mer att lyfta in i bolagets nya plattform.

Ett på alla sätt väldigt intensivt kvartal, med tongivande insatser kring M&A och arbetet med den nya plattformen. Tillika delar vi kommer ha all anledning att inom kort få återkomma till.
Fredrik Berglund, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo
Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?