EPTI avser genomföra riktad nyemission till Aggregate Media i utbyte mot betydande marknadsföringsresurser
Kategorier:

EPTI AB (publ) (”EPTI” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om 2 059 569 aktier till teckningskursen 7,89 SEK per aktie till Aggregate Media Fund X Kommanditbolag (”Aggregate Media”). Den riktade nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och är villkorad styrelsens godkännande vilket beräknas erhållas omkring den 23 mars 2022. Den aktuella emissionslikviden uppgår till cirka 16,25 MSEK och avses betalas genom kvittning. Förutsatt genomförande av emissionen tillförs EPTI betydande marknadsföringsresurser vilket avsevärt stärker koncernens djupa operativa stöd och möjliggör offensiva varumärkessatsningar för både moderbolaget samt koncernens portföljbolag.

“Genom den riktade nyemissionen får EPTI tillgång till viktiga resurser och expertis inom media som kan hjälpa oss accelerera varumärkeskännedomen och i förlängningen den kommersiella utvecklingen av våra portföljbolag. Vi avser därtill även stärka EPTI som varumärke för att på så vis attrahera fler entreprenörer inom det digitala landskapet”, säger Arli
Mujkic, vd, EPTI

EPTI har idag offentliggjort sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om 2 059 569 aktier till Aggregate Media. Den riktade nyemissionen, som är villkorad styrelsens godkännande vilket beräknas erhållas omkring den 23 mars 2022, planeras att genomföras till en teckningskurs om 7,89 SEK per aktie vilken har fastställts enligt avtal med Aggregate Media. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa resurser för att stärka moderbolaget EPTI och portföljbolagens varumärkespositioner. De ökade marknadsinsatserna är ett prioriterat arbete i EPTIs övergripande strategi för att skapa och bygga välkända och marknadsledande innovativa teknikföretag.

Förutsatt genomförande av emissionen blir Aggregate Media den femte största aktieägaren i EPTI. Emissionslikviden, som planeras att erläggas genom kvittning, uppgår till cirka 16,25 MSEK. Antalet aktier och röster i EPTI skulle öka med 2 059 569, från 101 955 320 till 104 014 889 aktier och röster. Aktiekapitalet skulle öka med 514 892,25 SEK från 25 488 830,00 SEK till 26 003 722,25 SEK. Om den riktade emissionen genomförs uppstår en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 1,98 procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget efter den riktade nyemissionen.

Aggregate Media är ett investmentbolag som investerar med medieutrymme som expansionskapital (media-for-equity). Investeringarna sker via private equity-fonder som är gemensamt delägda av 12 av Sveriges största mediebolag. Mediemixen innehåller annonsutrymme från TV, Radio, Tidskrifter, Dagspress, Display samt Utomhusannonsering. Sedan 2003 har Aggregate Media investerat i över 250 företag, och varit med att bygga flera av Sveriges mest framgångsrika startups. Exempel på bolag Aggregate Media har investerat i är Bygghemma, Mathem, Leovegas, Fortnox och Tibber. Som ägare är bolaget ett aktivt bollplank till ledningen, med en naturlig tonvikt på marknadsföringsrådgivning.

“Aggregate Media investerar i expansiva bolag som kan växa kraftigt med ökad marknadsföringsbudget. EPTI uppfyller verkligen kriterierna och är ett spännande bolag med en stor marknadspotential vars framtid vi ser med tillförsikt på”, säger Fredrik Wincrantz, Investment Manager, Aggregate Media

Om EPTI

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen ”We Empower Innovation”. Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, EPTI AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entreprenör, potentiell partner, talang eller investerare?