EPTI Logo
Sustainability Policy
Sustainability Policy

EPTI - Hållbarhetspolicy

EPTI är i grunden ett IT-konsultbolag som snabbt har utvecklats till att skapa egna produkter och tjänster samt investera i andra bolag och joint ventures. Områdena bolagen är verksamma inom har alltid en koppling till IT men med en bredd från musikappar och e-handelsplattformar till uppkopplad teknik och verksamhetsförbättring. Bolaget verkar i Stockholm, Kroatien, Bosnien och Polen.

Vårt övergripande ställningstagande är att vi genom digitala tjänster och uppkopplade produkter vill bidra till samhället, miljön och göra detta på ett etiskt sätt.

Genom vår geografiska spridning verkar vi naturligt för mångfald i religion, etnicitet, kön och sociala aspekter.

EPTI strävar efter att arbeta i linje med ISO 26000 utifrån det som är relevant för vår verksamhet. Policyn gäller samtliga företag inom EPTI Group AB. Vi har också satt oss in i Agenda 2030 för att få en djupare förståelse för hur vi genom vår verksamhet bäst kan bidra till hållbar utveckling till år 2030.

Ansvarsskyldighet

Vi börjar bli en tillräckligt stora aktör på vår marknad för att det vi gör kan påverka. Vi förstår därmed att vi har ett ansvar för att verka för en hållbar utveckling utifrån det som är relevant för vår verksamhet. Vi använder oss av ISO 26000 i syfte att lära oss mer och ta vårt ansvar så som omvärlden och intressenterna förväntar sig. Vi bjuder in medarbetare, kunder, partners och leverantörer att komma med synpunkter och idéer om hur vi kan förbättra vårt arbete för att skapa värde för samhället och intressenterna i stort.

Transparens

Vår hållbarhetspolicy och andra relevanta dokument finns tillgängliga för alla via vår hemsida som ett led i vårt arbete kring transparens och för att främja att våra intressenter har tillräcklig insyn i verksamheten för att vara med och påverka den i en positiv riktning. Vi strävar efter att vara öppna med de förbättringsåtgärder vi arbetar med och var utmaningarna ligger. Samtidigt vill vi uppmuntra våra kunder och andra intressenter att engagera sig i arbetet för en hållbar utveckling.

Etiskt uppträdande

Vi grundar vårt uppförande på värderingar om rättvisa, integritet och att agera sanningsenligt. Vi strävar efter att alltid agera med omtanke kring människor, djur och miljö i enlighet med avsikterna i denna policy

Respekt för intressenterna

Vi har identifierat de viktigaste intressenterna som Medarbetare, Kunder, Partners, Leverantörer, Samhälle, Myndigheter och Investerare. Med dessa strävar vi alltid efter att agera etiskt i linje med övrig information i denna policy och skydda känslig information. Vi jobbar ständigt med ansvarsfrågor inom datasäkerhet och personuppgifter enligt GDPR. Vi säkerställer att alla projekt för kund liksom att de bolag vi själva äger jobbar i linje med GDPR och har vidtagit åtgärder med separata databaser, kryptering av databaser, DDOS-skydd mm.

Respekt för lagen och efterlevnad av internationella uppförandenormer

Vi respekterar rättsstatens principer och tar ansvar för våra handlingar samt följer internationella uppförandenormer.

Med tanke på vår multinationalitet agerar vi utifrån varje lands nationella lagar och ser till att all skatt hanteras korrekt vid överföring mellan landsgränser. Allt säkerställs av revision och redovisningskonsulter i Sverige.

Respekt för mänskliga rättigheter

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna som också är grunden för ISO 26000.

Vi har speciellt ansträngt oss i frågan om jämlikhet och har arbetat med att rekrytera kvinnor vilket resulterat i en branschledande jämställdhet med 50% av ledningen som är kvinnor (undantaget grundarna) och totalt 30% av bolaget i sin helhet. Vi främjar möjligheten med föräldraledighet för båda föräldrarna och går längre än de lagstadgade reglerna kräver i vissa av de länder vi agerar i. Det råder absolut religions- och åsiktsfrihet och vi behandlar alla människor respektfullt.

Vi accepterar inte tvångsarbete eller barnarbete.

Sakfrågor för socialt ansvarstagande:

Vi har valt de viktigaste frågorna för just vår verksamhet nedan:

Organisationsstyrning

Vi har rekryterat professionella styrelseledamöter med erfarenhet i börsnoterade och internationella företag som bland annat varit ansvariga för finansiella utskott.

Arbetsvillkor

Vi strävar efter att ha de bästa arbetsvillkoren i branschen, där vi också genomför medarbetarundersökningar enligt NPS som 2018 gav ett resultat på 54 vilket räknas som ”excellent” enligt normen.

Vi har en uttalad policy kring att stänga av notifikationer och att inte arbeta på helger eller kvällar om inte det explicit är nödvändigt, varpå vi i de fallen ger bonus till de berörda medarbetarna.

Vi har också ”Cozy Friday” där alla får umgås på arbetstid utan löneavdrag, vi bjuder då på dryck och snacks (alkoholfritt för de som är troende eller inte önskar detta).

Vi har också en aktivitet varje sommar där alla bjuds i en arbetsvecka till ett hus nära strand/bad utan arbete och där EPTI står för kostnaden exklusive resan dit.

Vi utför ständigt utbildningar och personliga utvecklingssamtal för att främja alla medarbetares möjlighet till utveckling.

Miljö

Vi arbetar mycket digitalt mellan de olika länderna via olika applikationer och strävar efter att välja det bästa transportmedlet ur en miljösynpunkt i samtliga resor baserat på resväg.

Vidare strävar vi efter att återvinna i högsta utsträckning men med tanke på verksamhetens digitala natur är det inte mycket som skrivs ut. Alla avtal skrivs i den mån det är möjligt via digital signatur.

Arbete hemifrån tillåts i hög utsträckning vilket också minskar miljöpåverkan.

Ansvarsfulla affärsmetoder

Vi tar avstånd ifrån all typ av korruption och mutor, vilket också är extra viktigt för oss med tanke på de länder vi opererar i där fortfarande detta förekommer mer än på vissa andra marknader.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de lagar kring konkurrens som finns på varje marknad.

Professionalism och transparens är ledord i vårt agerande gällande samtliga intressenter.

Denna policy tillämpas på samtliga bolag inom gruppen och policyn revideras årligen.

Stockholm 2018-09-06

Arli Mujkic, VD

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?