Kallelse till extra bolagsstämma i Invajo Technologies AB (publ)
Categories:

Aktieägarna i Invajo Technologies AB (publ), org.nr 556737-5489 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 3 november 2020 klockan 08.30 i Bolagets lokaler, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.00.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 26 oktober 2020, och
  • Anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdag den 27 oktober 2020. Anmälan ska ske via e-post till [email protected] eller via post till Invajo Technologies AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, person/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 28 oktober 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://sv-se.invajo.com/.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för bolagsstämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Antal aktier

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår Bolagets aktiekapital till 1 643 200,25 kronor, fördelat på 6 572 801 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Information med anledning av covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19 avser Bolaget att hålla en kort och effektiv extra bolagsstämma med begränsad interaktion. Aktieägare uppmanas rösta via ombud.

Förslag till dagordning

  1. Bolagsstämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Bolagsstämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Ola Silberman väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

I syfte att öka Bolagets handlingsutrymme föreslår styrelsen att gränsvärdena för aktiekapitalet och antalet aktier ökas till nivåer som motsvarar Bolagets långsiktiga strategi och finansiella målsättningar, genom att bolagsstämman beslutar om ändring av paragraf 4 och 5 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse Ny lydelse
§ 4: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. § 4: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 600 000 kronor och högst 6 400 000 kronor.
§ 5: Antalet aktier ska uppgå till lägst 2 000 000 och högst 8 000 000. § 5: Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 400 000 och högst 25 600 000.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolaget kontor och publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor innan bolagsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer att läggas fram på bolagsstämman.

____________________

Stockholm i oktober 2020
INVAJO TECHNOLOGIES AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | in[email protected]

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?