Kallelse till årsstämma i Invajo Technologies AB (publ)
Categories:

Aktieägarna i Invajo Technologies AB (publ), org.nr 556737-5489 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021 klockan 10.00 i Bolagets lokaler, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Deltagande

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 27 april 2021, och
 • Anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 29 april 2021. Anmälan ska ske via e-post till [email protected] eller via post till Invajo Technologies AB (publ), “Årsstämman 2021”, Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, person/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämma. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast torsdag den 29 april 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud, etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämma insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://sv-se.invajo.com/.

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för årsstämma. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html.

Information om poströstning

Bolaget har beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida (https://sv-se.invajo.com/). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 april 2021. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman.

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår Invajo Technologies AB:s aktiekapital till 3 178 583 kronor, fördelat på 12 714 332 aktier. Varje aktie representerar en röst.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid årsstämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
 12. Årsstämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Advokat Johan Engström (Eversheds Sutherland) väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Förslag till fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Det föreslås att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 47 600 kronor till vardera av styrelseledamöterna. Den totala ersättningen till styrelsen ska sammanlagt uppgå till 238 000 kronor.

Vidare föreslås att arvode till Bolaget revisor ska utgå enligt av styrelsen godkänd löpande räkning.

Förslag till val av styrelse, revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Till ordinarie ledamöter föreslås omval av Erik Wikström, Mikael Malm, Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz och nyval av Love Carlsson. Vidare föreslås Erik Wikström omväljas till styrelseordförande.

Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor. Grant Thornton har meddelat att, för det fall Grant Thornton blir omvalt, Mattias Kjellman fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)

Årsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut enligt denna punkten 11 är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Handlingar och upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Bolaget kontor och publiceras på Bolagets hemsida senast två veckor innan årsstämman. Samtliga handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer att läggas fram på årsstämman.

____________________

Stockholm i mars 2021
INVAJO TECHNOLOGIES AB (PUBL)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?