Invajo Technologies AB (publ) offentliggör avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av EPTI AB för notering på Nasdaq First North Growth Market
Categories:

Invajo Technologies AB (”Invajo”) och aktieägarna i EPTI AB (”EPTI”) har idag träffat en avsiktsförklaring om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal genom vilket Invajo ska förvärva samtliga aktier i EPTI genom att erlägga betalning i form av nyemitterade aktier i Invajo (”Transaktionen”). Den planerade Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och om Transaktionen genomförs kommer Invajos nuvarande verksamhet överföras till ett helägt dotterbolag i den nya koncernen.

Transaktionen i korthet

  • Invajo har ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i EPTI om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i EPTI mot en köpeskilling om cirka 624,2 MSEK.
  • Köpeskillingen avses erläggas med nyemitterade aktier i Invajo genom en apportemission och Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv. Invajo erlägger betalning genom att emittera 79 129 848 vederlagsaktier till aktieägarna i EPTI till en teckningskurs om cirka 7,89 kronor per aktie, där det totala antalet aktier i Invajo ökar från 15 947 647 till högst 95 077 495 aktier.
  • Transaktionen kommer vara villkorad dels av att Nasdaq Stockholm godkänner fortsatt notering av Invajos aktier på Nasdaq First North Growth Market dels av Transaktionens godkännande vid bolagsstämma i Invajo.
  • Som ett resultat av Transaktionen genomgår Invajo ett namnbyte till EPTI och driver EPTIs verksamhet vidare. Invajos nuvarande verksamhet kommer att överlåtas koncerninternt för att drivas vidare i ett helägt dotterbolag inom den nya koncernen.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det fjärde kvartalet 2021.

Invajo avser kalla till en bolagsstämma inför det att preliminärt godkännande för fortsatt notering beräknas erhållas från Nasdaq Stockholm för beslut i de frågor som rör Transaktionen. Förslag om ny styrelsesammansättning kommer bland annat inkludera EPTIs styrelseordförande Tord Lendau, styrelseledamoten Sebastian Nyaiesh och bolagets VD Arli Mujkic samt Invajos befintliga styrelseledamöter Susanne Rönnqvist Ahmadi och Hans Isoz.

”Efter mitt övertagande som VD för Invajo har jag tillsammans med ledning och styrelse jobbat outtröttligt för att säkerställa bästa möjliga förutsättning för Invajos framtid. I det arbetet har vi även fokuserat på att bli en del av ett större sammanhang. Eftersom vi arbetat med EPTI tidigare och sett deras snabba tillväxttakt och imponerande track-record är vi glada över att ha identifierat ett upplägg som gynnar båda parter och som kommer leda till ökat aktieägarvärde för alla inblandade”, säger Love Carlsson, VD för Invajo

”Vi har sedan 2017 byggt upp en portfölj där Invajo, med all sin potential, passar perfekt in i vårt SaaS-segment. Vi ämnar fortsätta investera och bygga Invajo som ett helägt dotterbolag med kapital, teknikutveckling, marknadsföring och sälj. EPTIs vision med att vara en venture builder för grundare, av grundare, är något som saknas på framför allt den svenska marknaden men även i Europa i stort. Med vår investeringsmetodik och erfarenhet av att bygga bolag blir vi en genväg för grundare som sparar mycket tid och pengar och kraftigt ökar chansen att lyckas. Vi är en venture builder med betoning på innovation och tillväxt utan geografisk begränsning.”, säger Arli Mujkic, VD för EPTI

Information om EPTI

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag under devisen "We Empower Innovation". Som en venture builder sker detta genom att man tillför erfarenhet från andra grundare, kapital, resurser, processer, toppmodern teknik samt kommersiell exekvering och marknadsföring. EPTI startar även bolag och joint ventures med drivna medgrundare och bolag. EPTI är mer än ett investmentbolag, det är delvis ett investmentbolag och delvis ett servicebolag. En venture builder för grundare, av grundare.

Bolagen i EPTIs portfölj finns inom segmenten Gaming, Fintech, Marketplace, SaaS samt Services. Sedan starten 2017 har en portfölj på fler än 25 bolag byggts upp varav de majoritetsägda bolagen omfattar sammanlagt cirka 200 medarbetare i sju länder runt om i Europa. Ett urval ur portföljen är bolagen Parkamo som jobbar för att ena en fragmenterad parkeringsmarknad och med avtal med exempelvis Parkman, SPACE Stockholm som är ett digitalt kulturcenter vid Sergelstorg i Stockholm med initiativtagarna och delägarna PopHouse Entertainment Group AB vilket ägs av Björn Ulvéus och Conni Jonsson, Inbanner AB som är en ad-tech platform med Trustly AB som investerare och Workamo som är en plattform för framtidens gig-ekonomi som delägs av PE Accounting för att nämna några.

EPTI har också den senaste månaden förvärvat väsentliga till helägda poster i sju bolag vilket gör det totalt till åtta bolag med Invajo. Detta i ett led av en bredare förvärvsstrategi för att fortsätta stärka portföljen och venture builder-verksamheten ytterligare. Ett urval av förvärven är IT och Managementkonsultbolaget Actea med kunder som Försvarsmakten, Fullstack-utvecklingsbolaget Axakon med uppdrag hos Matsmart samt SaaS vendor managementbolaget Bruger där Klarna återfinns bland kunderna. Dessa förvärv stärker EPTIs resurspool samt skapar korsförsäljningsmöjligheter både hos servicebolagen och SaaS-bolagen.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bakgrund till Transaktionen

Invajos styrelse gör bedömningen att den planerade Transaktionen skulle vara till fördel för samtliga aktieägare i Invajo.

Genom att ingå i EPTIs venture building process och nätverk finns det stöd inom flera av de väsentliga delarna för Invajo som SaaS-bolag med start i teknikutveckling men som sträcker sig till varumärkesbyggande, sälj och onlinemarknadsföring. Det bedöms också finnas synergieffekter med andra SaaS-bolag som existerar inom företagsgruppen så som bland annat saasstore.com, som är en marknadsplats för att nå ut med Invajos produkter. Lärdomarna som Invajo har samlat på sig sedan lanseringen 2013 kommer också organisationen i sin helhet till gagn.

Som en del av EPTI-koncernen erhåller Invajo inte bara en dedikerad och kompetent teknisk organisation vi känner väl – utan vi får även en unik möjlighet att fortsätta växa kraftigt som en del av en väsentligt större verksamhet. Det minskar såväl rörelse- som finansiell risk och ökar förändringstempot. Affären syftar till det självklara – att ge bättre möjlighet till god avkastning för våra aktieägare”, säger Invajos styrelseledamot Hans Isoz

Ägarförhållanden efter Transaktionen

Den planerade Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv och är tänkt att struktureras på så sätt att Invajo erlägger betalning genom en till säljarna riktad apportemission om högst 79 129 848 nya aktier i Invajo. Efter Transaktionens genomförande kommer aktieägarna i EPTI att inneha cirka 83 procent av antalet aktier och röster i Invajo och de befintliga aktieägarna i Invajo kommer att inneha cirka 17 procent av antalet aktier och röster i Invajo. Till följd av Transaktionen ökar antalet aktier i Invajo från 15 947 647 till högst 95 077 495 aktier.

Ansökan om fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market

Transaktionen skulle innebära en väsentlig förändring av Invajos verksamhet och med anledning därav krävs en ny noteringsprocess för Invajo på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq Stockholm först måste godkänna Invajo för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market innan Transaktionen kan slutföras. Med anledning av detta och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen kommer en bolagsbeskrivning att publiceras.

Dispens från budplikt

M2BIT Holding AB, majoritetsaktieägare i EPTI, kommer genom Transaktionen uppnå en ägarandel i Invajo motsvarande åtminstone 30 procent av rösterna för det totala antalet aktier i Invajo efter Transaktionen. M2BIT Holding AB har ansökt och erhållit en villkorad dispens från skyldigheten att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Invajo (så kallad obligatorisk budplikt) som M2BIT Holding AB annars skulle omfattas av enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar. Dispensen är villkorad av att Transaktionen godkänns av en bolagsstämma i Invajo med två tredjedelars majoritet.
Extra bolagsstämma

Invajos förvärv av EPTI kommer vara villkorat av godkännande av bolagsstämma i Invajo. Invajo avser kalla till en bolagsstämma inför det att preliminärt godkännande för fortsatt notering beräknas erhållas från Nasdaq Stockholm för beslut i de frågor som rör Transaktionen. Detta inkluderar byte av företagsnamn, ändring av bolagsordningen och val av ny styrelse m.m. Avsikten är att den nya bolagsbeskrivningen avseende EPTI ska finnas tillgänglig inför stämman.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Love Carlsson, tf CEO, Invajo Technologies AB
E-post: love.carlsson@invajo.com
Telefon: +46 70 98 10 315

Om Invajo

Invajo erbjuder unika tjänster för effektiv och smidig digital hantering av bokningar, inbjudningar
och events. Vi hanterar hela flödet åt våra kunder och detta oavsett om det gäller ett digitalt eller
fysiskt arrangemang. Våra tjänster används av alltifrån stora internationella företag till enskilda
individer och vi finns tillgängliga globalt.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?