Handel med aktier i Invajo Technologies AB inleds idag på Nasdaq First North Growth Market
Categories:

Handeln i Invajo Technologies AB (publ) (”Invajo” eller ”bolaget”) inleds idag på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ”INVAJO”. Bolaget är en så kallad SaaS (Software as a Service) som används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. På grund av rådande pandemi så kommer den sedvanliga klockringningen på börsen inte ske i Nasdaqs lokaler i Stockholm utan istället bli en historisk klockringning som sker till havs. Ni följer klockringningen live via länken nedan.

Erbjudandet i bolaget i samband med noteringen blev som tidigare meddelats övertecknat till ca 113 procent, vilket innebär att 2 444 444 aktier och teckningsoptioner emitteras samt ytterligare 220 000 aktier och teckningsoptioner genom överteckningsoptionen. Teckningskursen var 9 SEK per unit, motsvarande 9 SEK per aktie, då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Invajo tillförs därmed cirka 24 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader.

Följ bolagets klockringning här (startar ca 08:45):
https://sv-se.invajo.com/event/invajotechnologies/invajosklockringningp%C3%A5nasdaqfirstnorth 

I samband med noteringen har Invajo valt att anlita Lago Kapital Ltd som likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med idag den 14 maj 2020.

Invajo Technologies AB (publ) har valt Eminova Fondkommission AB till sin certified advisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Berglund, CEO, Invajo Technologies AB
E-post: fredrik@invajo.com
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller någon annan. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare sker endast genom det memorandum som Bolaget har offentliggjort. Memorandumet har inte upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 eller Kommissionens delegerade Förordning (EU) 2019/980 och utgör således inte ett prospekt. Memorandumet har således inte godkänts av eller registrerats hos Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för den listning av värdepapper som Memorandumet avser. Memorandumet har granskats och godkänts av Nasdaq Stockholm AB.

Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Entrepreneur, potential partner, talent or investor?