Invajo Technologies AB: Invajo utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av units
Kategorien:

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Invajo Technologies AB (publ) ("Invajo" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av units, där varje unit avses bestå av sju (7) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie 2020/2021 (den "Riktade Emissionen"). Den Riktade Emissionen avses genomföras med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 17 juni 2020, avses rikta sig till kvalificerade investerare och avses inbringa en emissionslikvid om cirka 10 MSEK med möjlighet till ytterligare cirka 5 MSEK för det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier. Invajo har gett Corpura Fondkommission AB ("Corpura") i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen genom en accelererad bookbuilding-process, vilken kommer att påbörjas efter offentliggörande av detta pressmeddelande.

Invajo har lagt en tydlig strategi för tillväxt. Den bygger bland annat på en konsolidering av marknaden i kombination av en viralt driven organisk tillväxt.
Marknaden är fragmenterad med hundratals olika plattformar globalt. Invajos analys av marknaden gör att vi ser stora möjligheter till att skapa en stor internationellt ledande aktör inom vårt område. Invajo ser det som ett naturligt steg att vara drivande i en sådan konsolidering, där de idag kommunicerade förvärven av Appinconf och Memlin är ett första steg.

Tidigare har bolaget genomfört ett konceptuellt utvecklingsarbete med tillväxtbyrån G-W (enligt tidigare kommunicerat pressmeddelande) med ett resultat om en tydligt identifierad möjlighet till ökad viralitet och därmed organisk tillväxt, en satsning bolaget nu avser realisera i produktutvecklingen.

För att fortsatt möjliggöra ett högt tempo kring både förvärv och önskad produktutveckling har styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission.
Teckningskursen i den Riktade Emissionen avses fastställas genom en accelererad bookbuilding-process, vilken kommer påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande och avslutas innan påbörjandet av handeln av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market den 6 november 2020. Bolaget har rätt att avsluta bookbuilding-processen tidigare eller avbryta processen när som helst.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att diversifiera aktieägarbasen bland kvalificerade investerare och att på samma gång genomföra en kapitalanskaffning på ett tidseffektivt sätt. Då teckningskursen i den Riktade Emissionen avses fastställas genom en accelererad bookbuilding-process är det styrelsens bedömning att det härigenom säkerställs att teckningskursen återspeglar aktiernas marknadsvärde.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Berglund, VD, Invajo Technologies AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 73 396 99 22

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | [email protected]
Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Invajo i någon jurisdiktion, varken från Invajo eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Invajo. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till den Riktade Emissionen och gör inget anspråk på att vara fullständig eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Corpura Fondkommission AB agerar för Invajo i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Corpura Fondkommission AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Invajo har inte lämnat något erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom EES och inget prospekt har eller kommer att upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla medlemsstater inom EES adresseras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Unternehmer, potenzieller Partner, Talent oder Investor?